<< Back to man.ChinaUnix.net

Shutdown or Restart Endian Firewall

In this section you can shutdown or reboot your Endian Firewall by clickng on "Shutdown" or "rebbot" button.

Figure 2.27. Shutdown / Reboot page

Shutdown / Reboot page