<< Back to man.ChinaUnix.net

ncurses_scr_dump

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5)

ncurses_scr_dump -- Dump screen content to file

Description

int ncurses_scr_dump ( string filename )

警告

本函数是实验性的。本函数的行为,包括函数名称以及其它任何关于本函数的文档可能会在没有通知的情况下随 PHP 以后的发布而改变。使用本函数风险自担。

警告

本函数暂无文档,仅有参数列表。